Gải đáp câu hỏi và bài tập

 • Lê văn add

  test web testweb test web test web test web test web test web test web test web

 • Coder dfd ddfdf

  test web test web test web test web test web d fd f df d fd f d

 • Coder dfdf

  I. Các hàm số lượng giác 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T ≠ 0 sao cho: a) ∀x ∈ D, đều có: x - T ∈ D và x + T ∈ D b) ∀x ∈ D, đều có: f(x + T) = f(x) Số T > 0 nhỏ nhất thỏa mãn các tính chất trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn f(x). 2. Hàm số y = sỉnx Có tập xác định D = R, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1 ; 1]. 3. Hàm số y = cosx Có tập xác định D = R, là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1; 1]. 4. Hàm số y = tanx Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠  + k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R. 5. Hàm số y = cotx Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠ k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R. II. Công thức biến đổi 1. Tích thành tổng             2. Tổng thành tích         

  Trung tâm Nguyễn Minh trả lời:

  dhf dfhdhfh dfh

  df

 • PHƯƠNG THÙY

  Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100. 
  Điểm thành tích: 
  * Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm 
  * Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm 
  * Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm 

 • DŨNG GO (tuoitre)

  Hai quy tắc đếm cơ bản a) Quy tắc cộng Nếu có m cách chọn đối tượng A, n cách chọn đối tượng B và cách chọn đối tượng này không trùng với bất kì cách chọn nào trong các cách chọn đối tượng kia thì có m + n cách chọn đối tượng A hoặc B. Nói cách khác: Tập hợp hữu hạn A và B không giao nhau thì số phần tử A ∪ B là:             N(A ∪ B) = N(A) + N(B) Ghi chú : Nếu kí hiệu |X| là số phân tử của tập hợp hữu hạn X. Ta có : | A ∪ B| = |A| + |B| b) Quy tắc nhân Nếu một công việc phải thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất có thể thực hiện theo m cách, bước thứ hai có thể thực hiện theo n cách thì số cách hoàn thành công việc nói trên là m x n cách. 2. Hoán vị Tập hợp hữu hạn A có n phần tử (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự các phần tử của A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó. Định lí: Số nhóm hoán vị khác nhau của n phần tử là:         P = n(n - 1)(n - 2)... 2.1 = n! 3. Chỉnh hợp Xét một tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1) và một số nguyên k với 0 ≤ k ≤ n. Mỗi hoán vị của tập hợp con k phần tử của A được gọi là chỉnh hợp chập k của n phần tử của A. Định lí: Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: 4. Tổ hợp Cho tập hợp hữu hạn A và số nguyên k với 0 ≤ k ≤ n. Mỗi tập hợp con của A gồm k phần tử được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A. Định lí: Số tổ hợp chập k của n phần tử là: 6. Tam giác Pat-can Sắp các hệ số của nhị thức Niutơn ứng với n = 0, 1, 2, ... thành bảng gọi là tam giác Pat-can.